Administrator Systemu 23.03.2018 09:46

Zarządzenie nr 0050.58.2018

­

Zarządzenie nr  0050.58.2018

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju

z dnia  20 marca 2018 r.

 

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej

własność gminy Kudowa -  Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 50) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju    z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,  lokal mieszkalny    w budynku przy ul. Bocznej 1/5, wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu    w użytkowanie wieczyste, posadowionym na   działce  nr 328  (AM-10)  położonej        w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Zakrze,  SW1K/00070180/5,  wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju., ul. Zdrojowa 24.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.58.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2018 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2018 09:46 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)