Bernadeta Stasiak 04.04.2018 10:00

Zarządzenie nr 0050.70.2018

­

Zarządzenie  Nr  0050.70.2018            
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 30 marca  2018 r.

              
w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy –Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobui trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy pub licznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Nie wyraża się zgody na umorzenie należności pieniężnej w wysokości 391,27 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 27/100) z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny położony przy ul. /…/ w Kudowie – Zdroju, przysługującej gminie Kudowa – Zdrój od /…/1 .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.70.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2018 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.04.2018 10:00 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)