Bernadeta Stasiak 04.04.2018 12:42

Uchwała nr XLIV/280/18

­

 UCHWAŁA Nr XLIV/280/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.224) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2017, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

                                                       

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i przedłożenia go radzie gminy do dnia 31 marca roku, następującego po roku, którego dotyczy raport. Stąd też zasadne jest podjęcie w/w uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIV/280/18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2018 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.04.2018 12:42 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)