Bernadeta Stasiak 02.05.2018 10:51

Zarządzenie nr 0050.78.2018

­

Zarządzenie 0050.78.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 kwietnia 2018 roku

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust.1 o samorządzie gminnym (tj. z 2013 roku Dz. U. poz. 1515 poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 5 ust. 4, art. 13 oraz art. 16  ustawy z o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.), zarządza co następuje:

§1

Przyznaje się dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych  w zakresie pomocy  społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  i młodzieży, kultury  i ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, promocji i organizacji wolontariatu; stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.


§2

Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego  zarządzenia wynosi 200.000,- złotych  

§3

Formę i terminy przekazywania środków określają umowy podpisane z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju, Promocji i Ochrony Środowiska

§5

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kudowa.pl oraz wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.78.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.05.2018 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.05.2018 10:51 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)