Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2021 09:48 Zarządzenie nr 0050.180.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 października 2021 r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
05.10.2021 14:13 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju: ul. 1 Maja 11A/8, ul. 1 Maja 11A/11
05.10.2021 12:43 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na ogród przydomowy i cele rolne oraz grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych
05.10.2021 12:11 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 24/2 obręb Bukowina
04.10.2021 07:40 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. działki nr 299/7 obręb Nowy Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność nabywcy
30.09.2021 20:06 I N F O R M A C J A wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 252/4 (AM-7), o pow. 772 m2
29.09.2021 11:51 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na ogród przydomowy i cele rolne
28.09.2021 09:22 OGŁOSZENIE nr 3/2021 dotyczące sprzedaży przez Gminę Kudowa-Zdrój drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego (świerk).
17.09.2021 14:34 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. wyniku postępowania z przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. Zdrojowej 48 w Kudowie-Zdroju
16.09.2021 12:50 Informacja o przebiegu realizacji zadania pn.:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2021"
15.09.2021 12:01 Zawiadomienie o zebraniu całości dowodów i materiałów do wydania decyzji dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego w Kudowie-Zdroju przy ul. Głównej 65
15.09.2021 11:54 Ogłoszenie o wydaniu przez RDOŚ postanowienia w sprawie przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego w Kudowie-Zdroju przy ul. Głównej 65
15.09.2021 11:30 Ogłoszenie o przesłaniu przez Komahold Sp. z o.o. do RDOŚ wyjaśnień dotyczących karty informacyjnej przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego w Kudowie-Zdroju przy ul. Głównej 65
13.09.2021 13:45 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -WR.ZUZ.4.4210.212.2021.WB
03.09.2021 13:27 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
20.08.2021 12:31 DOW-G-I.7440.5.2021.RR Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.08.2021 r. o wydaniu decyzji nr 7/2021 zatwierdzajęcej "Projekt robót geologicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inzynierskich na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój) - Duszniki-Zdrój.
17.08.2021 10:15 GKZM.GL.616.12.2021 OGŁOSZENIE nr 2/2021 dotyczące sprzedaży przez Gminę Kudowa-Zdrój drewna wielkowymiarowego (sosna, modrzew,świerk) i średniowymiarowego (świerk).
13.08.2021 12:17 Zawiadomienie o wezwaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do przeanalizowania przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój możliwości zmiany kwalifikacji dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego w Kudowie-Zdroju przy ul. Głównej 65”
13.08.2021 12:16 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój o zmianie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego w Kudowie-Zdroju przy ul. Głównej 65”
13.08.2021 12:13 Zawiadomienie o wezwaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Spółki Komahold Spółka z o.o. do przeanalizowania możliwości zmiany kwalifikacji dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego w Kudowie-Zdroju przy ul. Głównej 65”

1 2 3 4 5 6 następna